Q: ToCoo! Additional Support (T.A.S.) 是什麽?

ToCoo! Additional Support (T.A.S.)是在租車期間內發生事故,由租車店舖發行事故報告書時,因事故所產生的營業損失賠償(N.O.C.)和拖車費,由ToCoo!補償的服務。

營業損失賠償(N.O.C.)是指當租車車輛遇上事故或故障,需要修理或清潔時,顧客需要支付給租車公司的在該車輛修理期間內的營業損失賠償。透過加入ToCoo! Additional Support (T.A.S.),即使發生事故中,您也不需要支付營業損失賠償(N.O.C.)。在ToCoo!上預約租車時,如網站上所述,必須購買 ToCoo! Additional Support (T.A.S.) 保險。

更多相關資料請查看以下網頁。

ToCoo! Additional Support (T.A.S.)