เกี่ยวกับการขึ้นภาษีการบริโภคในญี่ปุ่น

อัตราภาษีการบริโภคในญี่ปุ่นจะถูกปรับจาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ทำการจองก่อน 30 กันยายน 2019 และใช้รถเช่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 เป็นต้นไป
ในวันรับรถ อาจถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากจากยอดเงินที่ระบุไว้เมื่อทำการจอง เนื่องด้วยอัตราภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ToCoo!