Q:ToCoo! Unlimited ETC Pass คืออะไร?

ToCoo! ETC Unlimited Pass คือพาสเหมาจ่ายทางด่วนซึ่งเป็นบริการของ ToCoo! ให้คุณสามารถใช้งานทางด่วนทั่วญี่ปุ่นได้ไม่จำกัด ในราคาเหมาจ่ายตายตัวค่ะ และ ToCoo! ETC Unlimited Pass จะต้องใช้บัตร ETC จาก ToCoo! ซึ่งมีรวมอยู่ในราคาออฟชั่นแล้วค่ะ
บัตร ETC ในรูปแบบ ToCoo! ETC Unlimited Pass นั้นสามารถรับได้ที่ร้านสะดวกซื้อสาขาใน/ใกล้สนามบินที่ ToCoo! กำหนดไว้ค่ะ
และสามารถเพิ่มออฟชั่น ToCoo! Unlimited ETC Pass ได้ตอนทำการจองค่ะ
เกี่ยวกับ ToCoo! Unlimited ETC Pass