Q:ToCoo! Unlimited ETC Pass คืออะไร?

ToCoo! ETC Unlimited Pass คือพาสเหมาจ่ายทางด่วนซึ่งเป็นบริการของ ToCoo! ให้คุณสามารถใช้งานทางด่วนทั่วญี่ปุ่นได้ไม่จำกัด ในราคาเหมาจ่ายตายตัวค่ะ และ ToCoo! ETC Unlimited Pass จะต้องใช้บัตร ETC จาก ToCoo! ซึ่งมีรวมอยู่ในราคาออฟชั่นแล้วค่ะ
บัตร ETC ในรูปแบบ ToCoo! ETC Unlimited Pass นั้นสามารถเลือกรับได้จากโรงแรมที่เข้าพัก หรือที่ทำการไปรษณีย์ในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
และสามารถเพิ่มออฟชั่น ToCoo! Unlimited ETC Pass ได้ตอนทำการจองค่ะ
เกี่ยวกับ ToCoo! Unlimited ETC Pass