Q:ToCoo! Additional Support (T.A.S.) คืออะไร?

ToCoo! Additional Support (T.A.S.) คือบริการออริจินัลจาก ToCoo! ในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างช่วงที่เช่ารถ และมีการออกหนังสือรายงานอุบัติเหตุ บริการนี้จะให้ความคุ้มครองค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) และค่าบริการเคลื่อนย้ายรถที่มาจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) คือค่าใช้จ่ายที่ชดเชยช่วงเวลาที่บริษัทรถเช่าไม่สามารถให้บริการรถได้ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ หากมี ToCoo! Additional Support (T.A.S.)ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ที่ต้องจ่ายจะเป็น 0 เยน หากคุณทำการจองรถเช่าจาก ToCoo! บริการ ToCoo! Additional Support (T.A.S.)จะเป็นบริการบังคับที่ต้องมีในทุกการจอง ตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเราค่ะ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างค่ะ
ToCoo! Additional Support (T.A.S.)