Q:T.A.S. และระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย ต่างกันอย่างไร?

ToCoo! Additional Support (T.A.S.) เป็นบริการของ ToCoo! ให้คุ้มครองค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.)และค่าบริการเคลื่อนย้ายรถที่มาจากการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการรับรองโดยสาขารถเช่า (มีการออกหนังสือรายงานอุบัติเหตุ)

ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย(CDW) เป็นบริการของบริษัทรถเช่า ที่สามารถยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายที่มาจากการเกิดอุบัติเหตุ (เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระเอง) ให้กับลูกค้าได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.)และค่าบริการยก-ลากรถสูงสุด 150,000 เยน

T.A.S. จะให้ความคุ้มครองค่า N.O.C.และค่าบริการยก-ลากรถค่ะ นอกจากนี้หากมีการซ่อมรถหรืออื่นๆเกิดขึ้น บริษัทรถเช่าจะใช้ประกันความเสียหายขั้นพื้นฐาน ในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกสูงสุด 150,000 เยน แต่หากมี ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชยความเสียหายส่วนแรกในเกือบทุกกรณีค่ะ

※ความคุ้มครองประกันภัยอาจไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้
กรณีเติมน้ำมันรถผิดประเภท ,กรณีล้อสูญหาย มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนล้อ
กรณีเปลี่ยน,ซ่อมแซม,ชาร์จแบตเตอรี่ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

※”ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย”ของแต่ละบริษัทรถเช่ามีเนื้อหาความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปและมีความเป็นไปได้ที่อาจไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุจำพวก Single car incident cases
ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความคุ้มครองของ “ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย”กับทางบริษัทรถเช่าโดยตรงอย่างถี่ถ้วนก่อนเซ็นชื่อลงในสัญญาเช่ารถในวันรับรถ