Q:อาจจะไปรับรถสายกว่าที่เวลาที่กำหนด ควรทำอย่างไรดี?

หากคุณไปรับรถสายเกินกว่า 1 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการแจ้งกับทางร้านรถเช่า การจองของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกิดขึ้นด้วยค่ะ
หากคุณยังต้องการเก็บรักษาการจองเอาไว้ กรุณาติดต่อทางร้านรถเช่าโดยตรงค่ะ แม้ว่าคุณจะไปรับรถสายกว่าที่กำหนด ค่าเช่ารถจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะยังคงเป็นยอดเงินเดิมค่ะ