Q:หากลืมนำใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมาควรทำอย่างไรดี?

ตามกฎหมาย คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถในประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ทางสาขารถเช่าจะปฏิเสธการเช่าเมื่อคุณไปถึงค่ะ และในกรณีนี้ถือเป็นการยกเลิกการจองในวันรับรถ ซึ่งจะทำให้มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกิดขึ้นและไม่สามารถคืนค่า ToCoo! option ให้ได้ค่ะ