Q:หากลืมของไว้ในรถ ทาง ToCoo! หรือทางบริษัทรถเช่าสามารถส่งคืนให้ได้หรือไม่?

ทางเราไม่มีบริการส่งคืนของค่ะ คุณจะต้องไปรับทรัพย์สินนั้นๆ ณ สาขารถด้วยตนเองค่ะ
ทรัพย์สินที่คุณลืมไว้ในรถนั้น ทางบริษัทรถเช่าจะทำการเก็บไว้ประมาณ 1-3 เดือน
ทางเรากำชับให้ลูกค้าทุกท่านตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าหรือสิ่งของต่างๆ ของคุณก่อนคืนรถ เพื่อไม่ให้เกิดการลืมของค่ะ และทางบริษัทรถเช่ากับเราจะไม่ชดเชยการเสียหายของสิ่งของนั้นๆ ค่ะ (ในข้อกำหนดสัญญามีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ชดเชย )