Q:หากมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศทั่วไป สามารถขับรถจำนวนที่นั่งสูงสุดได้กี่ที่นั่ง?

สามารถขับขี่รถจำนวนที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง (รวมคนขับ) ได้ค่ะ
หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่มีตราประทับอนุญาตที่ช่อง D จะสามารถขับขี่รถจำนวนที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่งหรือมากกว่า (รวมคนขับ) ได้ค่ะ