Q:หากต้องการเช่ารถ 10 ที่นั่ง (หรือมากกว่า) ต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่แบบใด?

ในการขับขี่รถ 10 ที่นั่ง ใบอนุญาตขับขี่ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา ปี 1949 ของคุณจะต้องมีตราประทับอนุญาตที่ช่อง D ค่ะ ใบอนุญาตขับขี่ที่มีตราประทับอนุญาตที่ช่อง B จะสามารถขับขี่รถจำนวนที่นั่งสูงสุดเพียง 9 ที่นั่งค่ะ