Q:สามารถเพิ่ม ToCoo! Expressway Pass (TEP/HEP) ไปยังการจองในปัจจุบันได้หรือไม่?

ขออภัยค่ะ คุณไม่สามารถเพิ่มได้หลังจากการทำการจองค่ะ ToCoo! Expressway Pass (TEP/HEP) นั้นจะต้องจองพร้อมกับรถเช่าค่ะ
หากคุณต้องการใช้ ToCoo! Expressway Pass (TEP/HEP) กรุณายกเลิกการจองในปัจจุบัน แล้วทำการจองใหม่อีกครั้งค่ะ