Q:สามารถเพิ่มบัตร ETC หลังจากรับรถได้หรือไม่?

ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่สามารถเพิ่มออฟชั่นบัตร ETC ของ ToCoo! ได้ตอนทำการรับรถค่ะ คุณสามารถขอเช่าพร้อมรถเช่าในขณะทำการจองก่อนวันรับรถอย่างน้อย 14 วันทำการค่ะ