Q:สามารถเพิ่มบัตร ETC หลังจากรับรถได้หรือไม่?

ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่สามารถเพิ่มออฟชั่นบัตร ETC ของ ToCoo! ได้ตอนทำการรับรถค่ะ คุณสามารถขอเช่าพร้อมรถเช่าในขณะทำการจองก่อนวันรับรถอย่างน้อย 14 วันทำการค่ะ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบริษัทรถเช่าแต่ละแห่งมีบริการให้เช่าบัตร ETC ค่ะ หากคุณต้องการเช่าบัตร ETC จากบริษัทรถเช่า โปรดติดต่อบริษัทรถเช่าโดยตรงค่ะ