Q:สามารถเพิ่มบัตร ETC ของ ToCoo! หลังจากการจองเสร็จสิ้นได้หรือไม่?

ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถเพิ่มได้ค่ะ คุณสามารถขอเช่าพร้อมรถเช่าในขณะทำการจองก่อนวันรับรถอย่างน้อย 14 วันทำการค่ะ