Q:สามารถรับบัตร ETC และ/หรือ Wi-Fi router ที่สาขารถเช่าได้หรือไม่?

ไม่สามารถรับบัตร ETC และ/หรือ Wi-Fi router ของ ToCoo! ที่สาขารถเช่าได้ค่ะ คุณสามารถรับได้ที่ร้านสะดวกซื้อที่กำหนดค่ะ