Q:สามารถต่อระยะเวลาการเช่ารถหลังจากที่เริ่มใช้รถแล้วได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ค่ะ โดยปกติจะไม่ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันไม่ว่าจะตอนที่ไปถึงสาขารถเช่า หรือระหว่างใช้รถก็ตาม
หากคุณต้องการคืนรถสายกว่าเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกับทางสาขารถเช่าโดยตรง และสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มเวลาในตอนคืนรถค่ะ

ในกรณีนี้จะเป็นราคามาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยทางบริษัทรถเช่า ไม่ใช่ราคาส่วนลดของ ToCoo! ค่ะ โปรดทราบว่าทางสาขารถเช่าอาจไม่ยินยอมให้คุณต่อเวลาเพิ่ม เพราะเป็นไปได้ว่าอาจมีกำหนดการของลูกค้าท่านอื่นที่จะใช้รถที่คุณเช่าหลังจากเวลาคืนรถของคุณค่ะ