Q:สามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าทางด่วนที่ถูกเรียกเก็บโดย ToCoo! ได้หรือไม่?

กรุณาส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามค่ะ ทางเราจะตรวจสอบประวัติการใช้งานบัตร ETC ให้ค่ะ และการตรวจสอบประวัติการใช้งานอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติค่ะ
โปรดทราบว่าชื่อทางด่วนที่ระบุในรายการประวัติการใช้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดค่ะ