Q:สามารถชำระเงินสดที่สาขารถเช่าได้หรือไม่?

สาขารถส่วนใหญ่จะรับชำระผ่านบัตรเครดิต แต่ก็มีบางสาขาที่รับชำระเงินสด(เงินเยนของญี่ปุ่นเท่านั้น)ค่ะ และมีกรณีที่รถบางประเภทจำเป็นต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ