Q:สามารถขอเปลี่ยนรถเป็นคันอื่นเมื่อไปถึงได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ค่ะ คุณไม่สามารถขอเปลี่ยนรถได้ ทั้งทาง ToCoo! และทางบริษัทเช่ารถจะไม่ยินยอมรับการขอเปลี่ยนแปลงรถใดๆ เมื่อคุณไปถึง ถึงแม้ว่าตัวรถจะเล็กเกินไป หรือเป็นรถที่คุณไม่ถูกใจก็ตาม เนื่องจากเป็นการแจ้งกะทันหัน/ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จึงไม่มีรถคันอื่นที่ว่างให้เช่าค่ะ
และถึงแม้ว่าทางสาขารถเช่าจะยินยอมให้คุณเปลี่ยนรถ คุณอาจจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มเติมจากราคามาตรฐานของทางบริษัทรถเช่า เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าค่ะ