Q:สัญชาติปัจจุบันไม่ตรงกับประเทศที่ออกใบขับขี่สากล สามารถเช่ารถในญี่ปุ่นได้หรือไม่?

หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งใบอนุญาตขับขี่ในประเทศของคุณ คุณสามารถขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากสัญชาติของคุณไม่ตรงกับประเทศที่ออกใบขับขี่สากลของคุณ คุณอาจจะต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางว่ามีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่ออกใบขับขี่สากลหรือไม่ หากไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีประวัติดังกล่าว ทางสาขารถเช่าอาจปฏิเสธการเช่ารถได้ค่ะ