Q:ยอด 15,000 เยนที่ถูกตัดเงินจากบัตรเครดิตโดย ToCoo! คือค่าอะไร?

ในการเช่าบัตร ETC จาก ToCoo! จะต้องมีค่ามัดจำจำนวน 15,000 เยนค่ะ และหลังจากเราได้รับบัตร ETC คืนจากคุณแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าทางด่วนที่ได้ใช้งานจริง หลังจากนั้นจึงจะปล่อยคืนเงินมัดจำค่ะ สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเหมาจ่ายทางด่วนจะไม่มีค่ามัดจำค่ะ