Q:ยกเลิกการจองแล้วจะได้รับเงินค่า ToCoo! Option คืนหรือไม่? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้เงินคืน?

เนื่องจากเป็นลักษณะการทำรายการระหว่างประเทศ จึงอาจใช้เวลา 1 อาทิตย์ ถึง 3 เดือนในการที่ยอดเงินจะคืนเข้าบัญชี รายละเอียดเรื่องเวลาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตของคุณค่ะ