Q:ยกเลิกการจองแล้วจะได้รับค่า ToCoo! Option คืนหรือไม่?

ทางเราสามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้นค่ะ
・กรณีคุณได้ทำการยกเลิกการจองก่อนจะเข้าสู่ช่วง 7 วันก่อนวันรับรถ

เกี่ยวกับการคืนเงิน เนื่องจากเป็นลักษณะการทำรายการระหว่างประเทศ จึงอาจใช้เวลา 1 อาทิตย์ ถึง 3 เดือนในการที่ยอดเงินจะคืนเข้าบัญชี รายละเอียดเรื่องเวลาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตของคุณค่ะ

และเราไม่สามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ
・กรณีคุณได้ทำการยกเลิกการเมื่อเข้าสู่ช่วง 6 วันก่อนวันรับรถแล้ว