Q:ยกเลิกการจองแล้วจะได้รับค่า ToCoo! Option คืนหรือไม่?

เกี่ยวกับการคืนเงิน เนื่องจากเป็นลักษณะการทำรายการระหว่างประเทศ จึงอาจใช้เวลา 1 อาทิตย์ ถึง 3 เดือนในการที่ยอดเงินจะคืนเข้าบัญชี รายละเอียดเรื่องเวลาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิตของคุณค่ะ

ทางเราสามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้นค่ะ
・กรณีคุณได้ทำการยกเลิกการจองก่อนจะเข้าสู่ช่วง 7 วันก่อนวันรับรถ
・กรณีคุณได้ทำการยกเลิกการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการจอง

เราไม่สามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ
・กรณีคุณได้ทำการยกเลิกการเมื่อเข้าสู่ช่วง 6 วันก่อนวันรับรถแล้ว
・กรณีคุณได้ยกเลิกการจองหลังจากยืนยันการจองสำเร็จแล้วเกินกว่า 24 ชั่วโมง หรือหากยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลารับรถ