Q:ทำไมถึงถูกตัดเงินหลังจากทำการจอง?

เมื่อคุณทำการยืนยันการจองแล้ว ค่า ToCoo! Option เช่น T.A.S., ค่าเช่าบัตร ETC, ค่าเช่า Wi-Fi router ฯลฯ จะถูกตัดจากบัตรเครดิตที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติค่ะ รายละเอียดยอดเงินที่ถูกตัดจะอยู่ในอีเมลยืนยันการจองของคุณค่ะ