Q:ตัวอักษรแบบพิมพ์เล็กคืออะไร?

ตัวอักษรแบบพิมพ์เล็กคือตัวอักษรที่มีขนาดแค่ครึ่งหนึ่งค่ะ

เช่น: ตัวอักษรแบบพิมพ์เล็ก : ToCoo! → ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่: Tocoo!