Q:ฉันสามารถขับรถในญี่ปุ่นได้หรือไม่?

เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบว่าคุณมีใบอนุญาตขับขี่ต้นฉบับที่สามารถใช้ขับรถในญี่ปุ่นได้หรือไม่ก่อนที่จะใช้บริการ สาขารถเช่าของคุณมีสิทธิ์ในการตัดสินว่าคุณสามารถขับรถในญี่ปุ่นได้หรือไม่ในกรณีที่พนักงานของร้านตัดสินว่าคุณไม่สามารถขับรถในญี่ปุ่นได้เมื่อเดินทางมาถึง คุณจะถูกปฏิเสธการเช่ารถ ในกรณีนี้จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกิดขึ้นและไม่สามารถคืนค่า ToCoo! option ให้ได้ค่ะ