Q:จะสามารถทำการจองรถเช่าในแพลน ToCoo! Expressway Pass(TEP) ได้เมื่อไหร่?

คุณสามารถทำการจองแพลน TEP ได้ระหว่าง 180 วันก่อนวันคืนรถและ 14 วันก่อนวันรับรถค่ะ