Q:จะชำระเงินค่าทางด่วนได้อย่างไร

หากคุณใช้บริการบัตร ETC ของ ToCoo! หลังจากที่เราได้รับบัตร ETC คืนจากคุณแล้ว เราจะทำการคำนวณค่าทางด่วน และตัดยอดเงินค่าทางด่วนผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ นอกจากนี้เราจะทำการปลดล็อก (Released) ค่ามัดจำ 15,000 เยนที่ถูกกัน (Hold) ไว้ให้ด้วยค่ะ
ไม่มีค่ามัดจำสำหรับท่านที่ใช้ Expressway Pass