Q:ขยายระยะเวลาการเช่าบัตร ETC ได้หรือไม่?

ไม่ได้ค่ะ คุณไม่สามารถใช้บัตร ETC นานกว่าระยะเวลาการเช่ารถได้ โปรดอย่าลืมคืนบัตร ETC ของคุณทันทีหลังจากการเช่ารถเสร็จสิ้น