Q:จะรับพัสดุ(บัตร ETC ของ ToCoo!) ที่ร้านสะดวกซื้อได้อย่างไร?

ToCoo! จะส่งอีเมลแจ้งคิวอาร์โค้ดสำหรับรับพัสดุให้ค่ะ ในวันรับพัสดุกรุณาแสดงคิวอาร์โค้ดให้พนักงานที่ร้านสะดวกซื้อดูเพื่อรับพัสดุค่ะ