Q:ไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ของบริการโทรศัพท์แปลภาษา ต้องทำอย่างไร?

เราจะส่งเบอร์โทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์แปลภาษาให้ทราบทางอีเมลก่อนวันรับรถ 1 วันค่ะ ในอีเมลจะมีวิธีการใช้งานและเบอร์โทรศัพท์พร้อมรหัสผ่านระบุอยู่ค่ะ คุณสามารถใช้งานได้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะ