Q:ในรถมีอุปกรณ์ USB, BlueTooth, หรือสาย AUX หรือไม่?

มีรถเช่าบางคันที่ติดตั้ง USB หรือเครื่องเสียงหรือทั้งสองอย่าง อย่างไรก็ตามการจองของ ToCoo! เป็นการจองเฉพาะคลาสรถเท่านั้น คุณไม่สามารถขอทราบรายละเอียดเบื้องลึกเกี่ยวกับรถใดๆได้ และคุณไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนรถเมื่อเดินทางมาถึงค่ะ