Q:หากเกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถใช้รถได้อีก จะสามารถขอเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้คืนได้หรือไม่?

หากถูกตัดสินแล้วว่ารถไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่ารถ สัญญาเช่ารถจะถือเป็นอันเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้ค่ะ และไม่สามารถขอเปลี่ยนรถได้ค่ะ