Q:สามารถรับรถ-คืนรถที่โรงแรมได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำการรับรถ/คืนรถที่โรงแรมได้ค่ะ กรุณารับรถ/คืนรถที่สาขารถเช่าค่ะ