Q:สามารถจองชั้นวางสกีได้หรือไม่?

ไม่มีชั้นวางสกี/สโนว์บอร์ดให้บริการค่ะ คุณต้องใส่สกี/สโนว์บอร์ดทั้งหมดเข้าไปในรถ ในกรณีนี้กรุณาจองรถที่ใหญ่กว่านี้ล่วงหน้า ไม่สามารถเปลี่ยนรถได้แม้ว่าจะไม่สามารถใส่สัมภาระทั้งหมดของคุณลงในรถที่จองไว้ได้ก็ตาม