Q:จะตรวจสอบรายละเอียดการจองได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการจองของคุณได้ที่ หน้าเพจ「ดู/ยกเลิกการจอง」บนเว็บไซต์ ToCoo! ค่ะ

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กรุณาล็อกอินโดยใส่อีเมลและรหัสผ่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแบบฟอร์มล็อกอินสมาชิก ToCoo! ค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาล็อกอินโดยใส่หมายเลขการจองและรหัสผ่านที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง ผ่านแบบฟอร์มล็อกอิน Guest ค่ะ
และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจองนั้นได้ถูกระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจองด้วยเช่นกันค่ะ